Neo-Codion

Neo-Codion Trình bày/Đóng gói

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên bao dành cho người lớn: hộp 20 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in