Neoamiyu

Neoamiyu

Nhà sản xuất:

EA Pharma

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi 200 mL: L-isoleucine 1,5 g, L-leucine 2 g, L-lysine acetate 1,4 g, L-methionine 1 g, L-phenylalanine 1 g, L-threonine 0,5 g, L-tryptophan 0,5 g, L-valine 1,5 g; L-alanine 0,6 g, L-arginine 0,6 g, L-aspartic acid 0,05 g, L-glutamic acid 0,05 g, L-histidine 0,5 g, L-proline 0,4 g, L-serine 0,2 g, L-tyrosine 0,1 g, Aminoacetic acid 0,3 g, Tổng lượng acid amin 12,2 g, nồng độ acid amin 6,1%kl/tt, L-cystein 0,05 g; Na bisulfite 0,05g, Nitơ toàn phần 8,1 mg/mL, Na 2 mEq/L, Acetate 47 mEq/L.
Phân loại MIMS
Sản phẩm dinh dưỡng ngoài đường tiêu hóa
Phân loại ATC
B05BA01 - amino acids ; Belongs to the class of solutions for parenteral nutrition used in I.V. solutions.
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Neoamiyu Dịch truyền 200 mL
Trình bày/Đóng gói
200 mL x 30 × 1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in