Neupogen

Neupogen Thận trọng lúc dùng

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thận trọng lúc dùng
Những lưu ý đặc biệt khi hủy bỏ và xử lý khác
Nếu cần thiết, Neupogen có thể được pha loãng trong glucose 5%.
Không khuyến cáo pha loãng đến nồng độ cuối cùng ít hơn 0,2 MU (2 μg)/mL vào bất cứ lúc nào.
Dung dịch phải được kiểm tra bằng mắt trước khi sử dụng. Chỉ được sử dụng dung dịch trong suốt, không có tiểu phân.
Đối với những bệnh nhân được điều trị bằng filgrastim pha loãng đến nồng độ dưới 1,5 MU (15 μg)/mL, albumin huyết thanh người (HSA) nên được thêm vào nồng độ cuối cùng 2 mg/mL.
Ví dụ: Trong một thể tích tiêm cuối cùng 20 mL, tổng liều filgrastim ít hơn 30 MU (300 μg) nên được dùng với 0,2 mL dung dịch albumin người 20% Ph Eur. được thêm vào.
Neupogen không chứa chất bảo quản. Do nguy cơ có thể có về nhiễm vi sinh vật, ống tiêm chứa sẵn thuốc Neupogen chỉ sử dụng một lần.
Khi pha loãng trong dung dịch glucose 5%, Neupogen tương thích với thủy tinh và một loạt các sản phẩm nhựa bao gồm PVC, polyolefin (một co-polymer của polypropylen và polyethylen) và polypropylen.
Bất kỳ phần thuốc nào không dùng hoặc vật liệu thải đi phải được hủy bỏ theo quy định của địa phương.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in