Neupogen

Neupogen Thành phần

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi ống tiêm chứa sẵn thuốc 0,5 mL: Filgrastim 30 MU (300 μg).
Filgrastim (yếu tố kích thích cụm bạch cầu hạt của người methionyl tái tổ hợp) được sản xuất bằng kỹ thuật ADN tái tổ hợp (r-DNA) trong E. coli (K12).
Tá dược: Natri acetat*, sorbitol (E420), polysorbat 80, nước pha tiêm.
*Natri acetat được hình thành bằng cách chuẩn độ acid acetic băng với natri hydroxid.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in