Neupogen

Neupogen Tương tác

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Độ an toàn và hiệu quả của Neupogen được dùng vào cùng ngày dưới dạng hóa trị liệu gây độc tế bào và ức chế tủy chưa được xác định chắc chắn. Do khả năng nhạy cảm của các tế bào tủy phân chia nhanh đối với hóa trị liệu gây độc tế bào, không khuyến cáo sử dụng Neupogen trong thời gian từ 24 giờ trước đến 24 giờ sau hóa trị liệu. Bằng chứng sơ bộ từ một số lượng nhỏ các bệnh nhân được điều trị đồng thời bằng Neupogen và 5-Fluorouracil cho thấy mức độ nặng của giảm bạch cầu trung tính có thể trầm trọng hơn.
Tương tác có thể có với các yếu tố tăng trưởng tạo máu khác và các cytokin chưa được nghiên cứu chuyên biệt trong các thử nghiệm lâm sàng.
Vì lithi thúc đẩy sự phóng thích bạch cầu trung tính, lithi có thể tăng cường tác dụng của Neupogen. Mặc dù tương tác này chưa được nghiên cứu chính thức, không có bằng chứng cho thấy sự tương tác như vậy sẽ có hại.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in