Neupogen

Neupogen Tương kỵ

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Neupogen không nên được pha loãng với dung dịch muối. Filgrastim pha loãng có thể được hấp phụ vào thủy tinh và vật liệu bằng nhựa.
Thuốc này không được trộn lẫn với các thuốc khác, ngoại trừ những thuốc được nêu trong phần Những lưu ý đặc biệt khi hủy bỏ và xử lý khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in