Neupogen

Neupogen Quá liều

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Những ảnh hưởng của quá liều Neupogen chưa được xác định. Ngừng điều trị bằng Neupogen thường dẫn đến giảm 50% về số lượng bạch cầu trung tính lưu hành trong vòng 1-2 ngày và trở lại mức bình thường trong vòng 1-7 ngày.
Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in