Neupogen

Neupogen Trình bày/Đóng gói

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch tiêm: hộp 1 ống tiêm chứa sẵn thuốc 0,5 mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in