Neupogen

Neupogen Bảo quản

filgrastim

Nhà sản xuất:

Amgen Manufacturing

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản ở 2-8°C.
Độ ổn định lý-hóa của dung dịch truyền đã pha loãng khi đang sử dụng đã được chứng minh trong 24 giờ ở 2-8°C. Theo quan điểm vi sinh vật học, nên sử dụng thuốc ngay lập tức. Nếu không dùng ngay, thời gian bảo quản khi đang sử dụng và điều kiện bảo quản trước khi sử dụng là trách nhiệm của người dùng thuốc và thường không được kéo dài quá 24 giờ ở 2-8°C, trừ khi việc pha loãng được thực hiện trong điều kiện vô khuẩn đã được kiểm soát và thẩm định.
Tình cờ tiếp xúc với nhiệt độ đông lạnh không ảnh hưởng xấu đến độ ổn định của Neupogen.
Giữ bao bì chứa trong hộp carton ngoài để tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in