Nexium Inj

Nexium Inj Trình bày/Đóng gói

esomeprazole

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Bột pha dung dịch tiêm/truyền: hộp 1 lọ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in