Nikethamide


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Porphyria, epilepsy or other convulsive disorders, cerebral oedema, cerebrovascular accident, head injury, acute severe asthma, physical obstruction of the airway, severe hypertension, ischaemic heart disease, hyperthyroidism, phaeochromocytoma.
Thận trọng
Less severe degrees of hypertension or impaired cardiac reserve; liver dysfunction.
Tác dụng không mong muốn
Dyspnoea, respiratory problems; muscular, GI, CNS and CV effects. Convulsions.
Tương tác
Additive pressor effects with sympathomimetics or MAOIs. Increased risk of cardiac arrythmias with some anaesthetics (halothane, enflurane, isoflurane). May mask the effects of neuromuscular blockers. Increased risk of convulsions with bupropion.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Nikethamide was formerly used as a respiratory stimulant but its use for this indication is no longer recommended as the effective doses are close to those causing toxic effects (especially convulsions).
Phân loại MIMS
Thuốc kích thích hô hấp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Nikethamide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Nikethamide Bidiphar
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in