Nimorazole


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Amoebiasis
Adult: 1 g bid for 5-10 days.

Oral
Giardiasis
Adult: 500 mg bid for 5-7 days.

Oral
Trichomoniasis
Adult: 2 g as a single dose. Alternatively, 1 g every 12 hr for 3 doses or 250 mg tid for 5-7 days. Sexual partners should be treated concomitantly.

Oral
Acute ulcerative gingivitis
Adult: 500 mg bid for 2 days.
Chống chỉ định
Pregnancy and lactation.
Thận trọng
Blood dyscrasias; active disease of the CNS.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, diarrhoea, anorexia, epigastric pain, vertigo, somnolence, rash, pruritus.
Tương tác
Disulfiram-like reaction may occur with alcohol.
Tác dụng
Description: Nimorazole is an antimicrobial with activity against anaerobic bacteria and protozoa. Its actions and properties are similar to metronidazole.
Pharmacokinetics:
Absorption: Readily absorbed from the GI tract. Peak plasma levels within 2 hr.
Distribution: High levels reported to occur in salivary and vaginal secretions; distributes in breast milk.
Excretion: Via urine (as unchanged drug and 2 active metabolites).
Phân loại MIMS
Thuốc diệt amib / Các loại kháng sinh khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Nimorazole từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in