Nitrofural


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Burns, Preparation of surfaces before skin grafting, Skin infections, Skin ulcer, Skin wound
Adult: Apply as 0.2% topical preparation in a water-soluble or water-miscible basis to the affected area.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Cross-sensitation may occur with other nitrofuran derivatives.
Thận trọng
G6PD deficiency (oral). Renal impairment.
Tác dụng không mong muốn
Oral: Severe peripheral neuropathy. Topical: Sensitisation, generalised allergic skin reactions.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Nitrofural is a nitrofuran derivative bactericidal against a wide spectrum of gram-negative and gram-positive bacteria. It also has activity against trypanosomes.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng sinh dùng tại chỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Nitrofural từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in