Nordazepam


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Short-term management of anxiety, Insomnia
Adult: 7.5-15 mg daily in the evening.
Elderly: Dose reductions may be necessary.
Chống chỉ định
Severe respiratory insufficiency, myasthenia, angle-closure glaucoma. Children <15 yr. Porphyria.
Thận trọng
May impair ability to drive or operate machinery. Respiratory insufficiency. Renal and hepatic impairment. Myasthenia gravis. Elderly. Do not withdraw abruptly. May cause physical dependence with chronic use. Pregnancy and lactation.
Phản ứng phụ
Rash, pruritus, muscular hypotonia, somnolence, ataxia, vertigo, confusion, anterograde amnesia, withdrawal syndrome (prolonged treatment), drowsiness, blurred vision, urinary retention.
Tương tác
Additive CNS depression may occur with alcohol, antidepressants, antihistamines, antipsychotics, general anaesthetics, other hypnotics or sedatives, opioid analgesics and cisapride.
Tác dụng
Description: Nordazepam is a long-acting benzodiazepine. It enhances the activity of GABA, a major inhibitory neurotransmitter in the brain, by binding to specific sites in the GABA receptors.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract. Peak plasma levels after 2 hr (oral).
Distribution: Protein-binding: 97%.
Metabolism: Converted to oxazepam.
Excretion: Half-life: 50-120 hr.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Nordazepam từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Nordaz
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in