Octopamine


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Pre-existing hypertension; occlusive vascular disease; phaeochromocytoma; angle-closure glaucoma (eye drops); hypersensitivity; cardiac arrhythmias.
Thận trọng
CV diseases; hyperthyroidism; DM; Parkinson's disease; elderly; pregnancy, lactation, prostate disorders.
Tác dụng không mong muốn
CNS effects; GI disturbances; epigastric pain; CV disorders; difficulty in micturition with urinary retention; dyspnoea; hyperglycaemia; sweating; hypersalivation; weakness, tremors; coldness of extremities; hypokalaemia, tachycardia, reflex bradycardia. Gangrene, tissue necrosis and sloughing (extravasation), especially when used in addition to local anaesthetics.
Tương tác
May antagonise effects of antihypertensives, guanethidine. Increased risk of ventricular fibrillation with inhalational anaesthetics. Pressor effects may be enhanced by ergot alkaloids or oxytocin. Additive toxicity may occur with antiparkinsonian drugs.
Potentially Fatal: Severe hypertension with MAOIs and other sympathomimetics.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Octopamine is a sympathomimetic with predominantly α-adrenergic activity used in the treatment of hypotensive states.
Phân loại MIMS
Thuốc co mạch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Octopamine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in