Omega-3 triglycerides


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertriglyceridaemia
Adult: As a preparation containing 17% eicosapentaenoic acid and 11.5% docosahexaenoic acid: 5 g bid. As a preparation containing 46% eicosapentaenoic acid and 38% docosahexaenoic acid: 2-4 g daily.

Oral
Secondary prophylaxis of myocardial infarction
Adult: As a preparation of omega-3 acid ethyl esters containing 46% eicosapentaenoic acid and 38% docosahexaenoic acid: 1 g daily.
Cách dùng
Should be taken with food.
Thận trọng
Haemorrhagic disorders or those receiving anticoagulants or other drugs that have antithrombotic activity; asthmatic patients sensitive to aspirin. Monitor hepatic function in patients with hepatic impairment, especially if receiving high doses.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, including nausea, eructation, vomiting, abdominal distension, diarrhoea and constipation. Acne and eczema. Moderate increases in hepatic transaminases in patients with hypertriglyceridaemia.
Tác dụng
Description: The omega-3 fatty acids eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid are long-chain n-3 polyunsaturated fatty acids, which compete with arachidonic acid for inclusion in cyclo-oxygenase and lipoxygenase pathways. Their actions include hypolipidaemic action (especially a reduction in plasma triglycerides) by reducing very-low-density lipoproteins; anti-inflammatory action, attributed to effects on leukotriene synthesis; and antiplatelet effect, attributed to effects on prostanoid synthesis, which promote vasodilatation, reduction in platelet aggregation, increased bleeding time and decreased platelet counts.
Phân loại MIMS
Thuốc trị rối loạn lipid máu / Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Omega-3 triglycerides từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Hovid DHA Emulsion
  • Omesoft
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in