Otilonium bromide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Gastrointestinal tract spasm
Adult: Up to 120 mg daily.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach.
Thận trọng
Glaucoma, prostatic hypertrophy, pyloric stenosis.
Tác dụng không mong muốn
Headache, dizziness, nausea, vomiting, epigastric pain and abdominal discomfort.
Tác dụng
Description: Otilonium bromide has spasmolytic action on the smooth muscle of the digestive tract.
Pharmacokinetics:
Absorption: Very low.
Excretion: Via biliary route.
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Otilonium bromide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Porus
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in