Otilonium bromide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Gastrointestinal spasm
Adult: For the relief of spasms due to gastrointestinal disorders (e.g. irritable bowel syndrome): 40 mg 2-3 times daily.
Cách dùng
Should be taken on an empty stomach.
Thận trọng
Patient with benign prostatic hyperplasia, pyloric stenosis, and glaucoma. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Gastrointestinal disorders: Nausea, vomiting, abdominal distress.
Nervous system disorders: Headache, dizziness.
Skin and subcutaneous tissue disorders: Urticaria.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Otilonium bromide is a locally-acting antispasmodic agent that blocks the voltage-dependent Ca channels, thus relaxing the gastrointestinal smooth muscle. It also binds to the muscarinic receptor and tachykinin receptor.
Pharmacokinetics:
Absorption: Bioavailability: 3%. Time to peak plasma concentration: 2 hours.
Excretion: Via faeces (95-97%).
Đặc tính

Chemical Structure Image
Otilonium bromide

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 72092, Otilonium Bromide. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Otilonium-Bromide. Accessed Oct. 25, 2023.

Bảo quản
Store below 30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc chống co thắt
Phân loại ATC
A03AB06 - otilonium bromide ; Belongs to the class of synthetic anticholinergics, quaternary ammonium compounds. Used in the treatment of functional bowel disorders.
Tài liệu tham khảo
Triantafillidis JK and Malgarinos G. Long-Term Efficacy and Safety of Otilonium Bromide in the Management of Irritable Bowel Syndrome: A Literature Review. Clin Exp Gastroenterol. 2014 Apr;7:75-82. doi: 10.2147/CEG.S46291. Accessed 12/05/2023. PMID: 24741324

Anon. Otilonium. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 12/05/2023.

Buckingham R (ed). Otilonium Bromide. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 12/05/2023.

Spasmomen (A. Menarini Philippines, Inc). MIMS Philippines. http://www.mims.com/philippines. Accessed 12/05/2023.

Spasmomen Dragees 40 mg (A. Menarini Hong Kong Ltd). MIMS Hong Kong. http://www.mims.com/hongkong. Accessed 12/05/2023.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Otilonium bromide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Porus
  • Spasmomen
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in