Oxomemazine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypersensitivity reactions, Pruritic skin disorders
Adult: 5-13 mg daily in divided doses.
Child: 0-3 mth: 2.5-5 mg/day; >3 mth: 5-20 mg/day. Doses to be taken in 2-3 divided doses.
Chống chỉ định
Prostatic adenoma, angle-closure glaucoma, paralytic ileus, pyloric stenosis, myasthenia, status asthmaticus, COPD.
Thận trọng
May impair ability to drive or operate machinery. Renal and hepatic impairment. Pregnancy and lactation. Children <1 yr. Elderly.
Tác dụng không mong muốn
Gynaecomastia, rash, photosensitivity, urinary retention, dry mouth, constipation, orofacial dyskinesia, somnolence, headache, vertigo, muscular hyptonia.
Tương tác
Additive CNS depression with alcohol, barbiturates, hypnotics, opioid analgesics, anxiolytic sedatives.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with skin testing.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Oxomemazine, a phenothiazine derivative, is a sedating antihistamine. It competitively binds to histamine (H1) receptors, resulting in inhibition of the pharmacological effects of histamines. It also has some sedative, anticholinergic and antiserotoninergic effects.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Oxomemazine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in