Oxyphenbutazone


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Blood disorders; peptic ulcer; inflammatory bowel disease; cardiovascular, pulmonary or thyroid disease; severe hepatic or renal impairment; porphyria; lactation.
Thận trọng
Perform regular blood-cell counts; monitor renal and hepatic function; elderly; hypertension; infection.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, GI bleeding, ulcer, stomatitis; sodium and fluid retention; rash; hepatitis. Exacerbation of asthma; parotid swelling; hypersensitivity reactions; nephrotoxicity; photosensitivity.
Potentially Fatal: Severe myelosuppression; aplastic anaemia.
Tương tác
Reduces antihypertensive actions of ACE inhibitors, β-blockers and diuretics. Raises levels of phenytoin, lithium. Serum concentrations increased by methandienone. Absorption delayed by TCAs.
Potentially Fatal: Enhances activities of oral anticoagulants, hydantoins and oral hypoglycaemic agents.
Tác dụng
Description: Oxyphenbutazone is a p-hydroxy analog and one of the active metabolites of phenylbutazone with a marked anti-inflammatory effect. Its potential for serious toxicity, however, limits its use in long-term therapy.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Oxyphenbutazone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in