Pancreatin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Pancreatic insufficiency
Adult: Dose is adjusted according to dosage form and patient's needs. Usual dose with each meal: 5,000-56,000 units of lipase activity (with varying proportions of protease and amylase activity, depending on the preparation).
Child: Dose dependant upon dosage form and patient's needs. Children with cystic fibrosis max dose: 10,000 units lipase/kg/day.
Chống chỉ định
Acute pancreatitis or acute exacerbation of chronic pancreatic disease.
Thận trọng
Avoid high doses in patients with cystic fibrosis. Maintain adequate hydration. Some products contain pork protein. Inactivated by heat; do not mix with hot food or liquids. May irritate oral mucosa; should not be held in mouth. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI effects e.g. abdominal discomfort, nausea and vomiting. Buccal and perianal irritation, particularly in infants. Colonic strictures may occur, mainly in children with cystic fibrosis receiving high doses of pancreatin preparations. Hyperuricaemia and hyperuricosuria may occur.
Quá liều
May lead to laxative effect; treatment: supportive.
Tương tác
May impair the oral absorption of folic acid when taken together; antagonises hypoglycaemic effect of acarbose.
Tác dụng
Description: Pancreatin are pancreatic enzymes which hydrolyse fats to glycerol and fatty acids, break down protein into peptides, proteoses and derived substances, and convert starch into dextrins and sugars.
Bảo quản
Store at 15-30°C. Protect from humidity.
Phân loại MIMS
Thuốc trợ tiêu hóa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Pancreatin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Pancreatin (VALENTA)
  • Pancreatin JSC Schelkovo
  • Panse
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in