Pariet

Pariet Bảo quản

rabeprazole

Nhà sản xuất:

Eisai

Nhà phân phối:

DKSH
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản ở nhiệt độ phòng không quá 30°C và tránh ẩm sau khi mở bao.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in