Pefloxacin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Susceptible infections
Adult: 400 mg bid.

Oral
Acute uncomplicated cystitis in women, Gonococcal urethritis in men
Adult: 800 mg as single dose.
Suy thận
Dose reduction may be necessary.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Hypersensitivity to quinolones, children <12 yr, pregnancy, lactation.
Thận trọng
Underlying CNS disease; hepatic disease; renal impairment. Avoid sun exposure, may cause severe sunburn.
Tác dụng không mong muốn
Nausea, vomiting, gastric pain, dizziness, insomnia, allergic skin reactions, thrombocytopaenia, leukopenia/neutropenia, photosensitisation, arthropathy, muscular pain, headache, delusions, depression, hallucinations, hepatic dysfunction.
Tương tác
Reduced absorption with antacids, didanosine (DDI), iron salts, pirenzepine, sucralfate, vincristine, zinc salts; increased levels with cimetidine, probenecid, theophylline; increases the levels of cyclosporine; causes seizures with foscarnet, NSAIDs, piroxicam; hypoglycemia with glimeperide; antagonistic with quercetin.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Pefloxacin is a fluoroquinolone antibacterial that exhibits its bactericidal action by inhibition of DNA gyrase and topoisomerase IV which are needed for bacterial DNA reproduction.
Pharmacokinetics:
Metabolism: Extensive metabolism; converted to N-desmethylpefloxacin (norfloxacin).
Excretion: 8-13 hr (elimination half-life).
Bảo quản
Store at room temperature. Keep away from excess heat and moisture.
Phân loại MIMS
Quinolon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Pefloxacin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
 • Afulocin
 • Floxin
 • Pefbid
 • Peflacine
 • Pefloxacin DOMESCO
 • Pefloxacin Stada Pymepharco
 • Pefloxin-400
 • Pefloxine 400 mg
 • Pefocin
 • Peloquin 400
 • Pelox-400
 • Proflox
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in