Pemirolast


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Ophthalmic
Prophylaxis of allergic conjunctivitis
Adult: As 0.1% ophthalmic solution: Instill 1-2 drops into the affected eye(s) 4 times daily.
Child: >3 yr: As 0.1% ophthalmic solution: Instill 1-2 drops into the affected eye(s) 4 times daily.

Oral
Allergic rhinitis
Adult: Usual dose: 5 mg bid.
Child: 1-4 yr: 1.25 mg bid; 5-10 yr: 2.5 mg bid.

Oral
Chronic asthma
Adult: Usual dose: 10 mg bid.
Child: 1-4 yr: 2.5 mg bid; 5-10 yr: 5 mg bid.
Thận trọng
Not for treatment of contact lens-related irritation. Contact lens should be removed prior to drug admin and reinserted only at least 10 minutes after application. Safety and efficacy have not been established in children <3 yr. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Headache, rhinitis, cold/flu symptoms, bronchitis, cough, sinusitis, sneezing/nasal congestion. Ocular application: Burning, dry eye, foreign body sensation and ocular discomfort.
Tác dụng
Description: Pemirolast is a mast cell stabiliser that inhibits the in vivo Type I immediate hypersensitivity reaction. It inhibits chemotaxis of eosinophils into the ocular tissue and blocks the release of mediators. It is also reported to prevent calcium influx into mast cells following antigen stimulation. It has also been used in the treatment of chronic asthma and prophylaxis of allergic rhinitis.
Onset: Ocular application: A few days.
Pharmacokinetics:
Excretion: Elimination half-life: 4.5 hr. About 10-15% is excreted in urine.
Bảo quản
Store at 15-25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính / Thuốc giảm sung huyết, gây tê, kháng viêm trong Nhãn khoa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Pemirolast từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Alegysal
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in