Pentoxyverine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Cough suppressant
Adult: As citrate or hydrochloride: Up to 180 mg daily in divided doses.
Cách dùng
Should be taken with food.
Chống chỉ định
Hepatic or renal insufficiency, CNS depression, heart insufficiency with pulmonary stasis, glaucoma. Lactation.
Thận trọng
Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Slight drowsiness, minor gastric disorders and skin rash.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Pentoxyverine, a centrally acting cough suppressant, is used for non-productive cough. It is often used as citrate, hydrochloride or tannate salt.
Phân loại MIMS
Thuốc ho & cảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Pentoxyverine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Toclase
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in