Perjeta

Perjeta Mô tả

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Thuốc điều trị kháng ung thư, kháng thể đơn dòng tái tổ hợp người IgG1.
Thuốc ngăn chặn HER2 bắt cặp (nhị hợp).
Mã ATC: L01XC13 pertuzumab.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in