Perjeta

Perjeta Tương tác

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Một nghiên cứu phụ trên 37 bệnh nhân của nghiên cứu then chốt CLEOPATRA, cho thấy không có bằng chứng về tương tác giữa pertuzumab và trastuzumab và giữa pertuzumab và docetaxel. Ngoài ra không có bằng chứng tương tác lâm sàng nào liên quan đến dược động học của việc kết hợp docetaxel hoặc trastuzumab lên pertuzumab, dựa trên phân tích dược động học dân số. Điều này đã được chứng minh bằng các dữ liệu dược động học trong nghiên cứu NEOSPHERE và APHINITY.
Năm nghiên cứu được thực hiện để đánh giá tác dụng của pertuzumab trên dược động học khi dùng chung với các chất độc tế bào khác, docetaxel, paclitaxel, gemcitabine, capecitabine, carboplatin và erlotinib. Không có bằng chứng nào về tương tác dược động học giữa pertuzumab và các thuốc đó. Dược động học của pertuzumab trong các nghiên cứu này cũng tương tự như kết quả trong các nghiên cứu đơn trị liệu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in