Perjeta

Perjeta Tương kỵ

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không thấy có tương kỵ nào giữa Perjeta và polyvinylchloride, polyethylene hoặc túi polyolefin không PVC.
Không nên dùng dung dịch dextrose (5%) để pha loãng Perjeta bởi vì tính chất hóa lý của thuốc không ổn định trong những dung dịch này (dung dịch pertuzumab pha loãng trong các túi D5W truyền tĩnh mạch không duy trì được pH ổn định sau khi bảo quản ở nhiệt độ phòng (27-33°C) 24 giờ tiếp theo là bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh trong 24 giờ (2-8°C)).
Không nên trộn hoặc pha Perjeta với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in