Perjeta

Perjeta Quá liều

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có kinh nghiệm về quá liều trong các thử nghiệm lâm sàng trên người. Các liều đơn cao hơn 25 mg/kg (1727 mg) chưa từng được thử nghiệm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in