Perjeta

Perjeta Hướng dẫn pha thuốc

pertuzumab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Hướng dẫn pha thuốc
Thuốc Perjeta chỉ được dùng liều đơn qua đường truyền tĩnh mạch.
Perjeta không có chất bảo quản kháng khuẩn. Do đó phải đảm bảo sự vô khuẩn của dung dịch pha truyền, và phải do nhân viên y tế chuẩn bị.
Thuốc Perjeta phải do nhân viên y tế chuẩn bị, sử dụng kỹ thuật tiệt trùng.
14 mL dung dịch cô đặc thuốc Perjeta nên được lấy từ lọ và pha loãng trong túi PVC hoặc polyolefin không PVC chứa 250 mL dịch truyền NaCl 0,9%. Không lấy nước muối ra khỏi túi dịch truyền.
Với liều ban đầu, cần dùng 2 lọ và sau khi pha loãng, nồng độ pertuzumab trong dung dịch là 3,0 mg/mL, với liều tiếp theo, cần dùng 1 lọ, và sau khi pha loãng, nồng độ pertuzumab trong dung dịch là 1,6 mg/mL.
Không được dùng dung dịch Dextrose (5%) (xem phần Tương kỵ).
Trộn bằng cách xoay ngược túi thuốc nhẹ nhàng để tránh tạo bọt.
Các thuốc dùng đường tiêm truyền phải được kiểm tra bằng mắt các cặn lắng và sự mất màu sắc trước khi dùng. Thuốc phải được dùng liền sau khi chuẩn bị (xem phần Bảo quản).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in