PM NextG Cal

PM NextG Cal

Thông tin cơ bản
Thành phần
Mỗi viên: Hydroxyapatite (microcrystalline) 500 mg (= Ca 120 mg, P 55 mg), dry vit D3 type 100 CWS 800 mcg (= cholecalciferol 2 mcg), dry vit K1 5% SD 160 mcg (= vit K1 8 mcg).
Phân loại MIMS
Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Phân loại ATC
A11JC - Vitamins, other combinations ; Used as dietary supplements.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in