Policresulen


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Vaginal
Cervicitis, Haemostasis after biopsies and removal of cervical polyps, Vaginitis
Adult: As suppository: Insert 1 suppository (90 mg) deeply into the vagina before bedtime, every other day for 1-2 wk. As solution containing 360 mg/g: In cauterisation: Use undiluted solution 1-2 times wkly; as vaginal douche: dilute solution 1:1-1:5.
Thận trọng
Application to portio vaginalis and neighbouring areas to be carried out with caution.
Phản ứng phụ
Mild local discomfort.
Tác dụng
Description: Policresulen, a condensation product of metacresolsulfonic acid and methanal, is used as an topical haemostatic and antiseptic.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Policresulen từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Albothyl
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in