Polydexa

Polydexa Thành phần

dexamethasone + neomycin + polymyxin b

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần

Mỗi 100 ml: Neomycine sulfate 1 g, Polymyxine B sulfate 1 MUI, Dexamethasone metasulfobenzoate sodium 0,100 g.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in