Polydexa

Polydexa Chống chỉ định

dexamethasone + neomycin + polymyxin b

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định

Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Thủng màng nhĩ do nhiễm trùng hoặc chấn thương (xem Chú ý đề phòng).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in