Polydexa

Polydexa Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

dexamethasone + neomycin + polymyxin b

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

Làm ấm lọ thuốc.
Người lớn : rửa tai (1-5 giọt), 2 lần/ngày, trong 6-10 ngày.
Trẻ em : rửa tai (1 hoặc 2 giọt), 2 lần/ngày tùy theo tuổi, trong 6-10 ngày.
Khi rửa tai, đầu nên giữ nghiêng trong vài phút.
Thời gian điều trị không nên quá 10 ngày. Quá thời hạn này, nên đánh giá lại phương pháp điều trị.
Theo nguyên tắc chung, không nên dùng dưới áp suất.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in