Pradaxa

Pradaxa Thành phần

dabigatran

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Dabigatran etexilate mesilate 86,48 mg, 126,83 mg, 172,95 mg (tương đương với Dabigatran etexilate dạng bazơ 75 mg, 110 mg hoặc 150 mg).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in