Pradaxa

Pradaxa Trình bày

dabigatran

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Pradaxa 75 mg & Pradaxa 110 mg: Viên nang cứng: hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên.
Pradaxa 150 mg: Viên nang cứng: hộp x 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in