Prednicarbate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Corticosteroid-responsive dermatoses
Adult: As 0.1-0.25% cream or ointment: Apply thinly onto affected area bid. Discontinue therapy when control is achieved.
Chống chỉ định
Hypersensitivity. Primary infective skin conditions; rosacaea; perioral dermatitis.
Thận trọng
Periodic HPA axis evaluation if used in large amounts over prolonged periods; secondary dermatological infections; pregnancy; lactation; infants; avoid contact with eyes and their immediate vicinity. Paraffin in prednicarbate crm prep can cause breaking or leaking of latex condoms. Avoid application to large areas, especially when the skin is broken or under occlusive dressings.
Tác dụng không mong muốn
Burning sensation; in rare instances, rash, itching, paraesthesia, folliculitis or allergic features like reddening or weeping skin lesions may occur.
Tác dụng
Description: Prednicarbate is a corticosteroid that possesses anti-inflammatory, antipruritic, vasoconstrictive and antiproliferative properties.
Phân loại MIMS
Corticoid dùng tại chỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Prednicarbate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in