Promestriene


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Thromboembolic diseases, undiagnosed abnormal vaginal bleeding. Patients with oestrogen-dependent tumours.
Thận trọng
Prolonged exposure to unopposed oestrogen may increase the risk of endometrial cancer. Porphyria.
Tác dụng không mong muốn
May cause contact sensitisation upon prolonged usage.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with thyroid function and glucose tolerance tests.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Promestriene is an estradiol derivative that has been used topically in menopausal atrophic vaginitis and in seborrhoea.
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Promestriene từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Colpotrophine
  • Vagicare
  • Vagiclean
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in