Protopic

Protopic Chỉ định/Công dụng

tacrolimus

Nhà sản xuất:

Astellas

Nhà tiếp thị:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Điều trị chàm thể tạng.
Nên dùng thuốc mỡ tacrolimus cho những bệnh nhân không đáp ứng hoặc không dung nạp với các điều trị thông thường.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in