Protopic

Protopic Quá liều

tacrolimus

Nhà sản xuất:

Astellas

Nhà tiếp thị:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có các báo cáo về các phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử dụng thuốc mỡ tacrolimus quá liều.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in