Protopic

Protopic Tác dụng không mong muốn

tacrolimus

Nhà sản xuất:

Astellas

Nhà tiếp thị:

LEO
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Các phản ứng bất lợi dưới đây (thuật ngữ thường dùng * hoặc tương đương) sẽ được xem xét liệt kê:

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in