Pyrantel


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Single or mixed infections due to susceptible worms
Adult: 10 mg/kg as a single dose.
Child: 10 mg/kg as a single dose.

Oral
Trichinosis
Adult: 10 mg/kg daily for 5 days.

Oral
Necatoriasis
Adult: 10 mg/kg daily for 3-4 days or 20 mg/kg daily for 2 days.

Oral
Enterobiasis
Adult: 10 mg/kg repeated once after 2-4 wk. Max dose: 1 g/dose.

Oral
Ascariasis
Adult: 5 mg/kg as a single dose. Max: 1 g/dose. For mass treatment programmes: 2.5 mg/kg as a single dose given 3-4 times a yr.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Thận trọng
Liver dysfunction, anaemia or severe malnutrition. Treat members in close contact with the patient.
Phản ứng phụ
Anorexia, nausea, vomiting, abdominal cramps, drowsiness, insomnia, diarrhoea, tenesmus, SGOT elevations, headache, dizziness, rash.
Tương tác
Potentially Fatal: Mutually antagonistic with piperazine.
Tác dụng
Description: Pyrantel is effective against roundworms (Ascaris), threadworms (Enterobius), hookworms and Trichostrongylus. Not effective against whipworm. Acts by paralysing the worms which get detached and are excreted by intestinal peristalsis.
Pharmacokinetics:
Absorption: Minimally absorbed from the GI tract (oral).
Excretion: Via urine (7% as unchanged drug and metabolites), via faeces (>50% as unchanged).
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Pyrantel từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Combantrin
  • Hatamintox
  • Helmintox
  • Panatel
  • Pyrantel Pharimexco
  • Pyrantelum (Medana)
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in