Ramosetron


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Nausea and vomiting associated with cancer chemotherapy
Adult: 300 mcg once daily. May administer an additional dose of 300 mcg if necessary. Max: 600 mcg/day.

Oral
Nausea and vomiting associated with cancer chemotherapy
Adult: 100 mcg once daily.

Oral
Irritable bowel syndrome in men
Adult: 5 mcg once daily, may adjust dose according to symptoms. Max: 10 mcg/day.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Tương kỵ
D-mannitol inj, bumetanide inj and furosemide inj.
Thận trọng
Elderly; Pregnancy. Not recommended in lactation. Safety and efficacy in paediatric population has not been established.
Tác dụng không mong muốn
Headache, diarrhoea, constipation, rash, itching, redness, heat, hot flushes, hiccup, numbness of tongue, hepatic dysfunction (increased AST, ALT, GPT, and bilirubin), increased BUN. Epileptiform attacks have been reported with other 5-HT3 antagonists.
Potentially Fatal: Shock or anaphylactoid symptoms may occur.
Tương tác
May increase plasma concentration when given with fluvoxamine (CYP1A2 inhibitor).
Tác dụng
Description: Ramosetron is a 5-HT3 receptor antagonist. It exerts its antiemetic property by blocking of serotonin to 5-HT3 receptors present in the afferent vagal nerve-endings in the GI mucosa.
Pharmacokinetics:
Metabolism: Hepatic metabolism mainly via CYP1A2 and CYP2D6 enzymes.
Excretion: Excreted in urine as unchanged drug (16-22% within 24 hr following IV admin), demethylated and hydroxylated metabolites and their conjugates. βphase elimination half-life: About 5 hr.
Bảo quản
Intravenous:
Store in light-proof containers at room temperature.
Phân loại MIMS
Thuốc chống nôn / Các thuốc tiêu hóa khác / Trị liệu chăm sóc nâng đỡ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Ramosetron từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2023 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in