Raxium 20

Raxium 20 Thành phần

rabeprazole

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Rabeprazol natri (dưới dạng rabeprazol natri hydrat) 20mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in