Raxium 20

Raxium 20 Chống chỉ định

rabeprazole

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc và các dẫn xuất benzimidazol.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in