Raxium 20

Raxium 20 Trình bày/Đóng gói

rabeprazole

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao tan trong ruột: hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in