Raxium 20

Raxium 20 Bảo quản

rabeprazole

Nhà sản xuất:

DHG Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30oC, tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in