Rebamipide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Gastritis, Peptic ulcer
Adult: 100 mg tid, in the morning, evening and before bedtime.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Thận trọng
Pregnancy and lactation. Elderly.
Phản ứng phụ
Dizziness, drowsiness, dry mouth, constipation, diarrhoea, abdominal distention, nausea, vomiting, eructation; ALT, AST and BUN elevation, oedema, hyperbilirubinaemia; gynaecomastia, induction of lactation, menstrual disorders, hot flushes; leucopenia, leucocytosis, thrombocytopenia; rash, urticaria, eczema.
Tác dụng
Description: Rebamipide is a mucosal protective agent and is postulated to increase gastric blood flow, prostaglandin biosynthesis and decrease free oxygen radicals.
Pharmacokinetics:
Absorption: Time to peak plasma concentration: 2 hr.
Distribution: Plasma protein binding: Approx 98%.
Excretion: Via urine (approx 10%) as unchanged drug. Plasma elimination half-life: Approx 1.5 hr.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại ATC
A02BX14 - rebamipide ; Belongs to the class of other drugs used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
References
Anon. Rebamipide. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 01/12/2015.

Buckingham R (ed). Rebamipide. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 01/12/2015.

Mucosta (Otsuka). MIMS Philippines. http://www.mims.com/philippines. Accessed 01/12/2015.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Rebamipide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Mucosta
  • Repampia
  • Unireda
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in