Rebamipide


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Gastric ulcer, Gastritis
Adult: 100 mg tid, usually in the morning, evening and before bedtime.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Thận trọng
Elderly. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Significant: Dizziness, drowsiness, thrombocytopenia, leucopenia, hypersensitivity and anaphylactoid reactions (e.g. hives, rash, itching, eczema), shock, jaundice. Rarely, liver dysfunction.
Gastrointestinal disorders: Constipation, dry mouth, diarrhoea, nausea, vomiting, heartburn, abdominal pain, belching, sensation of abdominal enlargement, taste abnormality.
Investigations: Increased AST, ALT, alkaline phosphatase, or BUN levels.
Thông tin tư vấn bệnh nhân
This drug may cause drowsiness or dizziness, if affected, do not drive or operate machinery.
Tác dụng
Description: Rebamipide is postulated to increase prostaglandin E2 in gastric mucosa and elevate gastric mucous, gastric mucosal blood flow and secretion of gastric alkaline. It also stimulates gastric mucosal cell growth and decreases gastric mucosa injury.
Pharmacokinetics:
Absorption: Time to peak plasma concentration: 2 hours.
Distribution: Plasma protein binding: 98.4-98.6%.
Excretion: Via urine (approx 10% as unchanged drug).
Đặc tính

Chemical Structure Image
Rebamipide

Source: National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound Summary for CID 5042, Rebamipide. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Rebamipide. Accessed Apr. 28, 2021.

Bảo quản
Store below 30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét
Phân loại ATC
A02BX14 - rebamipide ; Belongs to the class of other drugs used in the treatment of peptic ulcer and gastro-oesophageal reflux disease (GERD).
Tài liệu tham khảo
Anon. Rebamipide. Lexicomp Online. Hudson, Ohio. Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. https://online.lexi.com. Accessed 05/04/2021.

Buckingham R (ed). Rebamipide. Martindale: The Complete Drug Reference [online]. London. Pharmaceutical Press. https://www.medicinescomplete.com. Accessed 05/04/2021.

Mucopro 100 mg Tablet (Kaufmann Pharma Inc.). MIMS Philippines. https://mims.com/philippines. Accessed 05/04/2021.

Mucosta Tablets 100 (A. Menarini Singapore Pte Ltd). National Pharmaceutical Regulatory Agency - Ministry of Health Malaysia. https://www.npra.gov.my. Accessed 05/04/2021.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Rebamipide từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Agiremid
  • Mucosta
  • Repampia
  • Unireda
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in