Recormon

Recormon Trình bày/Đóng gói

epoetin beta

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch tiêm: hộp 6 bơm tiêm đóng sẵn 0,3mL dung dịch tiêm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in