Rescinnamine


Thông tin thuốc gốc
Chống chỉ định
Active peptic ulcer or ulcerative colitis; depression; Parkinson's disease; pheochromocytoma; electroconvulsive therapy.
Thận trọng
Elderly or debilitated patients; epilepsy; renal insufficiency; gallstones; allergic conditions; cardiac arrhythmias; MI.
Tác dụng không mong muốn
Nasal congestion; headache; CNS disorders; GI disturbances; breast engorgement, galactorrhoea; gynecomastia, decreased libido, impotence, Na retention, oedema, decreased or increased appetite; weight gain, miosis, dry mouth, sialorrhoea, dysuria, rashes, pruritus, thrombocytopaenic purpura.
Tương tác
Hypotensive effects enhanced by thiazide diuretics and other antihypertensives. May cause excitation and hypertension with MAOIs. May cause cardiac arrhythmias with digitalis or quinidine. Effects of CNS depressants may be enhanced.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May increase prolactin concentrations.
Tác dụng
Description: Rescinnamine is an antihypertensive drug that causes depletion of noradrenaline, catecholamine and serotonin stores resulting in a reduction in BP, bradycardia and CNS depression.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Rescinnamine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in